Brusa Bezistan
Muzej Sarajevo 1878-1918
Despića kuća
Muzej Jevreja
Svrzina kuća

Brusa Bezistan

Ovaj monumentalni objekat izgradio je 1551. Rustem-paša Veliki vezir Sulejmana Veličanstvenog. Objekat je služio za prodaju svile koju je sam osnivač proizvodio u Bursi.

 • Brusa Bezistan
 • Brusa Bezistan
 • Brusa Bezistan
 • Brusa Bezistan

Muzej Sarajevo 1878-1918

U ovom depandansu se nalazi stalna izložbena postavka «Sarajevo 1878-1918»,dakle izložba prikazuje Sarajevo za vrijeme austro-ugarske vlasti.

 • Muzej Sarajevo 1878-1918
 • Muzej Sarajevo 1878-1918
 • Muzej Sarajevo 1878-1918
 • Muzej Sarajevo 1878-1918

Despića kuća

Kuća je pripadala imućnoj, pravoslavnoj, porodici Despić koja je kuću poklonila Gradu zajedno sa još jednim objektom u kojem je danas smješten Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti.

 • Despića kuća
 • Despića kuća
 • Despića kuća
 • Despića kuća

Muzej Jevreja

Muzej Jevreja BiH smješten je u najstarijoj sinagogi u BiH izgrađenoj 1581. godine koja je po mišljenju velikog broja stručnjaka bila najljepši izložbeni prostor na prostoru cijele bivše Jugoslavije.

 • Muzej Jevreja
 • Muzej Jevreja
 • Muzej Jevreja
 • Muzej Jevreja

Svrzina kuća

Svrzina kuća predstavlja kulturu stanovanja gradske muslimanske porodice s kraja XVIII i kroz XIX stoljeće.

 • Svrzina kuća
 • Svrzina kuća
 • Svrzina kuća
 • Svrzina kuća
 • Brusa Bezistan

  Ovaj monumentalni objekat izgradio je 1551. Rustem-paša Veliki vezir Sulejmana Veličanstvenog. Objekat je služio za prodaju svile koju je sam osnivač proizvodio u Bursi.

 • Muzej Sarajevo 1878-1918

  U ovom depandansu se nalazi stalna izložbena postavka «Sarajevo 1878-1918»,dakle izložba prikazuje Sarajevo za vrijeme austro-ugarske vlasti.

 • Muzej Jevreja

  Muzej Jevreja BiH smješten je u najstarijoj sinagogi u BiH izgrađenoj 1581. godine koja je po mišljenju velikog broja stručnjaka bila najljepši izložbeni prostor na prostoru cijele bivše Jugoslavije.

 • Svrzina kuća

  Svrzina kuća predstavlja kulturu stanovanja gradske muslimanske porodice s kraja XVIII i kroz XIX stoljeće.

 • Despića kuća

  Kuća je pripadala imućnoj, pravoslavnoj, porodici Despić koja je kuću poklonila Gradu zajedno sa još jednim objektom u kojem je danas smješten Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti.

  Mapa lokacija

JAVNI OGLAS

Na osnovu čl. 1., 3. stav (1) i 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili Općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/19 i 21/19), čl. 15. i 59. Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 52/19),  Zaključka Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi “Muzej Sarajeva” za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme (broj: 02-04-700-32/20  od  23.01.2020. godine)  i  Odluke v.d. Upravnog odbora Javne ustanove "Muzej Sarajeva" (broj: 025-01-1.2/2020  od 30.01.2019. godine), vršilac dužnosti direktora Javne ustanove „Muzej Sarajeva“ objavljuje

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

       I - NAZIV RADNOG MJESTA I BROJ IZVRŠILACA
      - Muzejski pedagog u Javnoj ustanovi “Muzej Sarajeva” – jedan (1) izvršilac

II - USLOVI  JAVNOG OGLASA
 Opšti i posebni uslovi:
a) Opšti uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
      - da je stariji od 18 godine,
      - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za ovo radno mjesto,   
b) Posebni uslovi:
- VSS (VII), Filozofski fakultet - grupa historija, historija umjetnosti, etnologija,  arheologija, pedagogija; Fakultet Političkih nauka,  ALU nastavnički odsjek ,
- Aktivno znanje jednog svjetskog jezika,
- Položen odgovarajući stručni ispit za pedagoga
- Radno iskustvo u trajanju od jedne godine u struci,
III - SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidat koji se prijavljuje na javni oglas treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji i to:
- svojeručno potpisanu prijavu sa kontakt podacima,
- biografiju,
- uvjerenje o državljanstvu, (ne starije od 6 (šest) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera),
- izvod iz matične knjige rođenih, (ne stariji od  6 (šest) mjeseci),
- ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca) – (samo za izabrane kandidate koji su dužni dostaviti isto u roku od 8 dana od dana prijema na radno mjesto),
-  diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
-  uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu  u struci,
- uvjerenje nadležne komisije o položenom stručnom ispitu za pedagoga
-  potvrdu o poznavanju/znanju stranog jezika,
- potvrdu / uvjerenje kojom se dokazuje prednost pri zapošljavanju (za kandidate koji imaju prednost u zapošljavanju po posebnom zakonu).  
IV - ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom.
V- IZNOS OSNOVNE PLAĆE
Iznos neto plaće za radno mjesto   - Muzejski pedagog u Javnoj ustanovi “Muzej Sarajeva” – jedan (1) izvršilac  iznosi  1.293,16 KM.     
VI - MJESTO OBAVLJANJA RADA I RADNO VRIJEME
Mjesto obavljanja rada je u ul.  Josipa Štadlera broj 32. Sarajevo
Radno vrijeme je 40 sati sedmično.

VII - PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU PO POSEBNIM PROPISIMA
Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju koja se dokazuje odgovarajućim dokumentima  (potvrda,  uvjerenje i sl.) pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.  

VIII - NAČIN OBJAVLJIVANJA JAVNOG KONKURSA
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu: “Oslobođenje”, na web stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo”, na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, na web stranici Javne ustanove "Muzej Sarajeva" i na oglasnoj ploći Muzeja.
 
IX - ROK  ZA PREDAJU PRIJAVA NA JAVNI KONKURS
Javni konkurs ostaje otvoren deset (10) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

X – Kandidati mogu preuzeti materijale za provjeru znanja na Protokolu JU Muzej Sarajeva svaki radni dan od 11 do 13 sati.

XI - ADRESA I NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA
a)Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti lično na Protokol ustanove ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu:
Javna ustanova "Muzej Sarajeva"- Komisija za provođenje javnog konkursa  
Ul. Josipa Štadlera broj 32.
Sarajevo.
sa naznakom:   
„NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME – MUZEJSKI PEDAGOG U JAVNOJ USTANOVI “MUZEJ SARAJEVA”
b)Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
XII  - TELEFONSKI  KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA DODATNA OBAVJEŠTENJA
Kontakt telefon osobe zadužene za dodatna obavještenja u vezi Javnog oglasa je 033 475 741
XIII  - NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
O rezultatima javnog konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 5 (pet) dana od  dana donošenja Odluke o izboru kandidata.