Brusa Bezistan
Muzej Sarajevo 1878-1918
Despića kuća
Muzej Jevreja
Svrzina kuća

Brusa Bezistan

Ovaj monumentalni objekat izgradio je 1551. Rustem-paša Veliki vezir Sulejmana Veličanstvenog. Objekat je služio za prodaju svile koju je sam osnivač proizvodio u Bursi.

 • Brusa Bezistan
 • Brusa Bezistan
 • Brusa Bezistan
 • Brusa Bezistan

Muzej Sarajevo 1878-1918

U ovom depandansu se nalazi stalna izložbena postavka «Sarajevo 1878-1918»,dakle izložba prikazuje Sarajevo za vrijeme austro-ugarske vlasti.

 • Muzej Sarajevo 1878-1918
 • Muzej Sarajevo 1878-1918
 • Muzej Sarajevo 1878-1918
 • Muzej Sarajevo 1878-1918

Despića kuća

Kuća je pripadala imućnoj, pravoslavnoj, porodici Despić koja je kuću poklonila Gradu zajedno sa još jednim objektom u kojem je danas smješten Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti.

 • Despića kuća
 • Despića kuća
 • Despića kuća
 • Despića kuća

Muzej Jevreja

Muzej Jevreja BiH smješten je u najstarijoj sinagogi u BiH izgrađenoj 1581. godine koja je po mišljenju velikog broja stručnjaka bila najljepši izložbeni prostor na prostoru cijele bivše Jugoslavije.

 • Muzej Jevreja
 • Muzej Jevreja
 • Muzej Jevreja
 • Muzej Jevreja

Svrzina kuća

Svrzina kuća predstavlja kulturu stanovanja gradske muslimanske porodice s kraja XVIII i kroz XIX stoljeće.

 • Svrzina kuća
 • Svrzina kuća
 • Svrzina kuća
 • Svrzina kuća
 • Brusa Bezistan

  Ovaj monumentalni objekat izgradio je 1551. Rustem-paša Veliki vezir Sulejmana Veličanstvenog. Objekat je služio za prodaju svile koju je sam osnivač proizvodio u Bursi.

 • Muzej Sarajevo 1878-1918

  U ovom depandansu se nalazi stalna izložbena postavka «Sarajevo 1878-1918»,dakle izložba prikazuje Sarajevo za vrijeme austro-ugarske vlasti.

 • Muzej Jevreja

  Muzej Jevreja BiH smješten je u najstarijoj sinagogi u BiH izgrađenoj 1581. godine koja je po mišljenju velikog broja stručnjaka bila najljepši izložbeni prostor na prostoru cijele bivše Jugoslavije.

 • Svrzina kuća

  Svrzina kuća predstavlja kulturu stanovanja gradske muslimanske porodice s kraja XVIII i kroz XIX stoljeće.

 • Despića kuća

  Kuća je pripadala imućnoj, pravoslavnoj, porodici Despić koja je kuću poklonila Gradu zajedno sa još jednim objektom u kojem je danas smješten Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti.

  Mapa lokacija

JAVNI OGLAS

Na osnovu člana 19. i člana 20. Zakona o muzejskoj djelatnosti ( „Službene novine Kantona Sarajevo“,  broj 13/17), člana 22. stav (1) tačka b. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, broj 26/16 ), člana 11. i člana 48. Pravila Javna ustanova “Muzej Sarajeva” broj:035.4/17 od 30.03.2017. godine, člana 10., 11.,  i 13. stav (1) tačka b. Pravilnika o radu , plaćama i drugim ličnim primanjima zaposlenika Javne ustanove „ Muzej Sarajeva “ (broj: 007-01-1.2/2018 od 23.01.2018. godine),  na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove „ Muzej Sarajeva “ (broj: 285.1/05 od 14.11.2005. godine) Odluke Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi “Muzej Sarajeva” za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme (broj: 12-34-21692/18 od 08.06.2018.g.) Odluke Upravnog odbora Javne ustanove “Muzej Sarajeva” broj  109-01-1/2018 od 12.06.2018. godine, direktor  Javne ustanove „Muzej Sarajeva“ raspisuje:

 

JAVNI  OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

       I - NAZIV RADNOG MJESTA

      - Kustos za porijeklo i kretanje stanovništva (antropolog)        

- Muzejski pedagog

 

II - USLOVI JAVNOG OGLASA

 Opšti i posebni uslovi:

a) Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

      - da je stariji od 18 godine,

      - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za ovo radno mjesto,  

b) Posebni uslovi:

1. Kustos za porijeklo i kretanje stanovništva (antropolog)

- VSS (VII),  Filozofski fakultet-grupa historija, Fakultet Političkih nauka – grupa

  Sociologija - Politologija.

- Poznavanje jednog stranog jezika

- Radno iskustvo u trajanju od jedne godine,

- (1) izvršilac.

2. Muzejski pedagog

- VSS (VII) Filozofski fakultet, fakultet Političkih nauka

- Aktivno znanje jednog svjetskog jezika

- Radno iskustvo u trajanju od jedne godine,

- (1) izvršilac.

 

III - SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidat koji se prijavljuje na javni oglas treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji i to:

- prijavu,

- biografiju,

- uvjerenje o državljanstvu, (ne starije od 6 (šest) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera),

- izvod iz matične knjige rođenih, (ne stariji od 6 (šest) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera),

- ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca) – (samo za izabrane kandidate koji su dužni dostaviti isto u roku od 8 dana od dana prijema na radno mjesto),

-  diplomu o stečenom obrazovanju,

-  uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u struci,

-  potvrdu o poznavanju/znanju stranog jezika

IV - ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme  na godinu dana  sa punim radnim vremenom.

V - NAČIN OBJAVLJIVANJA JAVNOG OGLASA

Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu: “Oslobođenje” i web stranici Javne ustanove "Muzej Sarajeva".

VI – ROK ZA PREDAJU PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Javni oglas ostaje otvoren 8  dana.  

VII - NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

a) Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti  lično na Protokol ustanove ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu: Javna ustanova "Muzej Sarajeva" Ul.  Josipa Štadlera broj 32. Sarajevo.

 sa naznakom:   

„Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme  - ne otvaraj”.

b)Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

VIII - NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima javnog oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od  dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

 

 

 

    JU “Muzej Sarajeva”

 

        Direktor  Mirsad Avdić